1/64 Honda Civic Type R FK2 BTCC 2017 Gordon Shedden #52

ミニカー1/64 Honda Civic Type R FK2 BTCC 2017 Gordon Shedden #52 [T64-003-BTCC]
770533867
770533867_1
770533867_2