Hot Wheels 50-pack 注文したよ~!!

7月5日手配分・・・LMアソ
8月15日手配分・・・LMアソ
9月13日手配分・・・さあ、何が来るかな???