1/64 BFGoodrich Vintage Ad Cars


予約ミニカー1/64 BFGoodrich Vintage Ad Cars - 1966 Shelby GT350 `The Best Dreams Are Partly Black & White` [29975]
0_HOBBY_bfgoorich1


予約ミニカー1/64 BFGoodrich Vintage Ad Cars - 1969 Chevy Camaro `Bowtie Pastya` [29976]
0_HOBBY_bfgoorich2