1/64 Honda Civic Type R EK9 Super Taikyu 1998 ST-4 Champion Tsujimoto / Yamamoto 

予約ミニカー1/64 Honda Civic Type R EK9 Super Taikyu 1998 ST-4 Champion Tsujimoto / Yamamoto [T64-010-GR]

770530661

770530661_1